HG 1/144 Turn A Gundam

HG 1/144 Juaggu

HG 1/144 RX-75-4 Guntank